Skape virkelighet

Å vekke skatten og den helbredende kraften til den kreative ånden

kvinne sovnet i en gigantisk bok
Bilde av Leandro De Carvalho

I tider med store sosiale og politiske omveltninger som vi ser i verden i dag, bygges det som er blitt undertrykt av de rådende avtalte holdningene opp i – og forstyrrer – det kollektive ubevisste, og samler seg enorm energi som må kanaliseres et sted.

Hvis dette innholdet i det aktiverte bevisstløse forblir undertrykt, er det imidlertid stor fare for at det bevisstløse kommer inn i førersetet på kjøretøyet vårt. Der vil den så å si – destruktivt, i stedet for konstruktivt – handle ut i verden det som er blokkert fra sunne uttrykk og derved gjort bevisstløs. Da vil vi virkelig drømme et mareritt, slik vi ser i de konvergerende verdenskrisene som oppsluker oss i dette nåværende øyeblikket i historien.

Ofte blir menneskeheten ikke reddet fra en krise av produktene av vårt bevisste intellekt, men snarere kommer den frelsende nåden fra at noe blir åpenbart for oss som dukker opp uventet som et resultat av krisen. Åpenbaringer – som kan sammenlignes med tidløse skatter som venter på å bli oppdaget i tide – kommer i mange former og på mange måter.

Noen ganger dukker de først opp tilsynelatende utenfor oss selv gjennom – eller utløses av – en ekstern hendelse i verden som koronavirusutbruddet. Til syvende og sist er imidlertid den dypeste åpenbaringen noe som ligger skjult i naturen til vår sjel og venter på oppdagelse. Vi må avsløre det ut av og fra oss selv, som er en selvhelliggjørende handling som ikke trenger noen ekstern validering.

Oppvåkningsskatter begravd innenfor

Det er skatter begravet i oss, skjult i vårt ubevisste. Disse skjulte edelstenene er som dyrebare juveler eller diamanter i det grove som er kodet i stoffet til den ubevisste psyken. De kan oppfattes som eksisterende i en høyere dimensjon i forhold til vårt bevisste sinn, og som sådan er de vanligvis usynlige for vårt intellekt. Disse skattene, etter å ha ligget begravet og sovende i det kollektive ubevisste til vår art fra uminnelige tider, blir typisk vekket i tider med stor nød og tvang.

Når tiden er moden, viser vår intuisjon – på grunn av dens forbindelse til vårt ubevisste – guddommelig og begynner å "se" den hittil formløse åpenbaringen som utvikler seg i det ubevisstes alkymistiske gryte. Vår oppgave blir da hvordan vi kan frembringe og kreativt uttrykke åpenbaringen i en form som hjelper den til å bli realisert når vi innser den klarere i oss selv.

Den potensielle åpenbaringen kan tenkes som en nyskapende naturkraft som lever i det ubevisste. Denne kraften tørster etter å inkarnere både i våre sinn og i vår verden. Som om et levende vesen som utvikler seg i livmoren til det kollektive ubevisste menneskeheten, vil denne snart åpenbaring tegne en passende kreativ person – noen som er følsom for og resonerer med den potensielle åpenbaringen – til å bli instrumentet som den nyfødte åpenbaringen kler seg gjennom. seg selv. I dette tar det på seg en spesiell individualisert form og går inn i vår tredjedimensjonale verden.

Som mennesker er vi en kreativ kraft som tørster etter bevisst erkjennelse. Kreativiteten vår er ikke bare en hobby, en sidelinje, noe vi bare bør unne oss på våre fridager. Den kreative ånden er en vesentlig del av vårt vesen, det livgivende oksygenet for vår sjel.

En tidløs, levende impuls

Kreativt uttrykk er ikke bare utsmykningen av livsformene, men selve dynamikken til livskraften selv som tar nye former. Den mystiske hemmeligheten til vårt vesen kan bare realiseres ved å delta i selve den kreative handlingen.

Å vite er en skapelseshandling i seg selv; hvis vi vil kjenne til kreativitet, må vi være kreative. Det er ingen hellige skrifter for denne skapende aktiviteten – vi er overlatt til våre egne tanker. Å være kreativ betyr å ta del i vår medfødte gudlignende åndelige frihet.


 Få den siste via e-post

Ukentlig magasin Daglig Inspirasjon

Vi kan tenke oss det kreative instinktet som en tidløs, levende impuls implantert i den menneskelige psyken som beveger seg gjennom generasjonene. Det inspirerte individet deltar i sin egen sjel i den samme kreative prosessen som foregår utenfor seg selv i naturen.

Den kreative personen følger et ukjent direktiv, en høyere autoritet, det Jung vil kalle Selvet, helheten og styrende kraften til den dypere personligheten. Mennesker som er inspirert av den kreative ånden er orientert mot det usynlige, mot et mystisk noe som ønsker å bli synlig og åpenbare seg.

Den helbredende kraften til den skapende ånd

Det er ikke noe hederstegn eller et mål på fornuft å tilpasse seg en verden som har blitt gal. I stedet for å prøve å tilpasse seg verdens galskap, forblir en person som våkner åpen for verden – og åpen for sine sår – slik at en regenerativ og helbredende kraft oppstår fra deres egne mørke dyp som svar. Denne helbredende kraften er den kreative ånden. Den kreative impulsen er samtidig et individuelt og kollektivt fenomen, det vil si at når noen av oss blir en kanal for denne ånden, tjener den oss alle.

En kreativ persons helbredende kraft ligger i deres vilje til ikke å klamre seg til faste ideer – om hvem de er eller om verden for øvrig – men å la seg forme og informere av nye opplevelser av verden. Så er de i sin tur i stand til å oversette og lage disse opplevelsene til nye «kunst»-ikulasjoner. Dette innebærer en mottakelighet for autentisk og fantasifullt å svare på de gjensidige interaksjonene og kontinuerlige kollisjonene – med den uunngåelige såringen – mellom oss selv og verden. Lakmusprøven for vår kreativitet er vår inspirerte respons – eller mangel på sådan – på disse opplevelsene.

Den skjulte skatten, den store åpenbaringen som er skjult i vårt ubevisste – også mytisk referert til som “Skatten vanskelig å oppnå” – er selve den kreative ånden. Når den blir tatt i bruk, er denne ånden en tilsynelatende uuttømmelig kilde til inspirasjon i oss som sender ut en strøm av åpenbaringer som en vår som bobler oppover fra dypet av vårt ubevisste.

Denne levende strømmen – vår største ressurs – hjelper oss å få kontakt med kilden vår. Hver gang den manifesterer seg, fremstår denne vitale ånden som en åpenbaring der vi deltar som instrumentet som den inkarnerer i tid og rom. Vår kreativitet forvandler verden for å finne vår plass i den. 

Arten vår har desperat behov for veiledning og hjelp fra de grenseløse kreative kreftene som ligger latent i dypet av vårt ubevisste for å hjelpe oss med å finne nye måter å løse de utallige sammenvevde aspektene av våre mange verdenskriser. Kreativt uttrykk er nullpunktet der bevissthet og det ubevisste øyeblikkelig blir en generativ enhet.

Først i det punktet hvor strømmen av uhemmet inspirasjon kommer ut av det ubevisstes mørke og kommer inn i bevissthetens lys, og dermed både er – mørke og lys – blir den skapende ånd virkeliggjort i tide. Som ressurssterke individer er det vår jobb å utnytte de rå impulsene som kommer fra dypet av det ubevisste til en form som tjener vår verden.

Det er ikke det bevisste egoet som vil forandre verden, men heller et tilstrekkelig antall mennesker som utvikler et forhold i seg selv mellom sine bevisste og ubevisste deler som deretter forbinder seg med hverandre – og utdyper hverandres inspirasjon i prosessen. Så lenge vi forblir uvitende om innholdet i vårt ubevisste – og derfor ikke kan være de bevisste arkitektene for vårt indre landskap – vil vår evne til å transformere den ytre verden være begrenset.

En utvidelse av bevisstheten

Gitt at våre utbredte systemiske kriser er et resultat av en mangel i menneskelig bevissthet, blir det åpenbart at det kun er gjennom en utvidelse av bevisstheten vi vil være i stand til å navigere den trange passasjen foran oss. Bevissthet kan imidlertid bare utvikles og utvikles der den bevarer og dyrker en levende forbindelse med det ubevisstes kreative krefter.

Akkurat som vårt syn på verden er en avgjørende faktor for å forme det ubevisste, transformerer kreftene som aktiveres i det ubevisste gjensidig våre bevisste perspektiver. I sin kollektive arketypiske dimensjon inneholder det ubevisste visdom og erfaring fra uante tider og kan tjene som en guide par excellence for oss i disse urolige tider.

Enkelte individer begavet med spesielt sterk intuisjon fornemmer de bevegelige strømningene som finner sted i det kollektive ubevisste og er i stand til å oversette disse endringene til kommuniserbart språk (verbalt og/eller nonverbalt). Disse originale uttrykkene kan potensielt spre seg raskt – bli virale – og har en så kraftig transformativ kraft fordi parallelle endringer har funnet sted i andre menneskers ubevisste.

Smittsomt i sine effekter, ekte kreativt uttrykk som dukker opp i rett øyeblikk kan "viralt" spre seg via det ubevisste til vår art på måter som kan antenne latent, kreativ energi som ligger i dvale i menneskehetens kollektive ubevisste. Dette kan bringe frem og aktualisere skjulte muligheter (både i oss og i verden) inn i lyset av bevisst bevissthet, som er en prosess som har kraften til å bevirke reell endring i verden.

Nye ideer er kreative handlinger

En ny idé er i seg selv et uttrykk for en kreativ handling. Visse ideer kan hjelpe oss med å huske noe som vi hadde glemt at vi hadde glemt. En ny idé – for eksempel wetiko – kan sette opp en kjedereaksjon i folks sinn som potensielt kan frigjøre tidligere uante innsikt og kreativitet.

Som en del av deres design er tankevekkende ideer ment å deles med andre for å fullt ut aktivere deres ikke-lokale fordel og velsignelse. Disse ideene øker uendelig i styrke jo mer de deles mellom oss.

Som en nøkkel som låser opp en dør eller som en sjarm som bryter en trolldom, kan en ny symbolsk idé slippe løs den sovende kreative ånden som er fengslet i oss. En revolusjonerende idé har potensial til å katalysere revolusjoner i tenkning; et skifte i en enkelt idé kan utløse et skifte inn i en ny epoke.

Kreativiteten til den ubevisste psyken – som er et byrå i en tilstand av uendelig gjenskaping og re-formasjon – transformerer kontinuerlig vår opplevelse av virkeligheten så vel som seg selv. Som livskunstner er vi det Neumann refererer til som en «bærer av det guddommelige mirakel», aktivt og uendelig med på å gjenskape oss selv på nytt, avsløre oss selv – for oss selv – gjennom å bringe frem våre gaver til verden.

Bare i disse handlingene aktualiserer vi vår helhet. Å handle ut fra vår helhet er som kryptonitt for de tilsynelatende superkreftene til wetiko. Ved å være kreative finner vi ikke bare tilflukt fra farene ved wetiko, men vi oppdager den sanne åpenbaringen som er ingen ringere enn oss selv. Hver ny kreativitetshandling bringer med seg et element av selvoppdagelse. Vi må skape for å kjenne oss selv.

Når mennesker blir fratatt sin frihet og ytringskraft, vil de imidlertid ubevisst uttrykke seg i maktdriften. Dette nærer bare viljen til makten til den demoniske og destruktive skyggen, med de forferdelige konsekvensene vi ser i verden i dag.

Å bli undertrykt i uttrykket vårt, i stedet for å stoppe oss kaldt, kan imidlertid potensielt – hvis vi velger det – gi næring til vår kreative ild, og skape en "indre nødvendighet" i oss for å få kontakt med den levende primære generative ånden som bor i oss. Den autentiske kreative ånden – hvis den er den virkelige tingen – kan ikke motløses eller holdes nede for lenge, for da ville den ikke vært kreativ.

Copyright 2021. Med enerett.
Trykt med tillatelse.
publisert av Indre tradisjoner Intl.

Artikkel Kilde

Wetiko: Helbredelse av sinnsviruset som plager vår verden
av Paul Levy

bokomslag av Wetiko: Healing the Mind-Virus That Plagues Our World av Paul LevyI sin indianerbetydning er wetiko en ond kannibalistisk ånd som kan ta over folks sinn, noe som fører til egoisme, umettelig grådighet og forbruk som et mål i seg selv, som på en destruktiv måte vender vårt iboende kreative geni mot vår egen menneskelighet.

Paul Levy avslører tilstedeværelsen av wetiko i vår moderne verden bak enhver form for ødeleggelse vår art utfører, både individuelle og kollektive, og viser hvordan dette sinnsviruset er så innebygd i psyken vår at det nesten ikke kan oppdages - og det er vår blindhet for det som gir wetiko sin kraft.

Likevel, som forfatteren avslører i slående detaljer, ved å gjenkjenne denne svært smittsomme sinnsparasitten, ved å se wetiko, kan vi bryte fri fra dens grep og innse de enorme kreative kreftene til menneskesinnet.

For mer info og / eller for å bestille denne boken, Klikk her. Også tilgjengelig som Kindle-utgave.

om forfatteren

bilde av Paul Levy, forfatter av Wetiko: Healing the Mind-Virus that Plagues our WorldPaul Levy er en pioner innen åndelig fremvekst og en tibetansk buddhistisk utøver i mer enn 35 år. Han har studert intimt med noen av de største åndelige mestrene i Tibet og Burma. Han var koordinator for Portland-kapittelet til PadmaSambhava Buddhist Center i over tjue år og er grunnleggeren av Awakening in the Dream Community i Portland, Oregon. 

Han er forfatter av The Madness of George Bush: En refleksjon av vår kollektive psykose (2006) Forkastelse Wetiko: Breaking the Curse of Evil (2013), Awakened by Darkness: When Evil Becomes Your Fader (2015) og The Quantum Revelation: En radikal syntese av vitenskap og spiritualitet (2018)

Besøk hans nettside på AwakeningheDream.com/

Flere bøker av denne forfatteren.
    

Flere artikler av denne forfatteren

Kan hende du også liker

følg InnerSelf på

facebook icontwitter ikonetyoutube-ikonetinstagram ikonpintrest-ikonetrss ikon

 Få den siste via e-post

Ukentlig magasin Daglig Inspirasjon

TILGJENGELIGE SPRÅK

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEST LES

digitale penger 9 15
Hvordan digitale penger har endret hvordan vi lever
by Daromir Rudnyckyj
Enkelt sagt kan digitale penger defineres som en form for valuta som bruker datanettverk til å...
Et Equinox-alter
Å lage et jevndøgnalter og andre høstjevndøgnsprosjekter
by Ellen Evert Hopman
Høstjevndøgn er tiden da havet blir grovt når vinterkulingen setter inn. Det er også...
nysgjerrige barn 9 17
5 måter å holde barna nysgjerrige på
by Perry Zurn
Barn er naturlig nysgjerrige. Men ulike krefter i miljøet kan dempe nysgjerrigheten deres over...
koalabjørn "fast" i et tre
Når det er smart å være sakte: Leksjoner fra en koalabjørn
by Danielle Clode
Koalaen klamret seg til en gammel trehjort mens den strandet i Murray River, på grensen ...
stille opp 9 16
Hvorfor du bør snakke med sjefen din før "stille slutte"
by Cary Cooper
Quiet quitting er et fengende navn, populært på sosiale medier, for noe vi alle sannsynligvis har...
kvinnens ansikt ser på seg selv
Hvordan kunne jeg ha gått glipp av dette?
by Mona Sobhani
Jeg begynte denne reisen uten å forvente å finne vitenskapelig bevis for mine erfaringer, fordi...
Sedna og vår nye verden
Sedna og vår nye verden
by Sarah Varcas
Sedna er inuittenes havgudinne, også kjent som havets mor eller elskerinne og gudinnen til...
I likhet med gener, går tarmmikrobene dine fra en generasjon til den neste
I likhet med gener, går tarmmikrobene dine fra en generasjon til den neste
by Taichi A. Suzuki og Ruth Ley
Da de første menneskene flyttet ut av Afrika, bar de tarmmikrobene med seg. Viser seg,…

Nye holdninger - Nye muligheter

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publikasjoner. Alle rettigheter reservert.