bilde av Wall Street med amerikanske flagg

Når man diskuterer økonomisk velstand, dreier samtalen ofte om "hvor mye" vi bruker. De kjente målene for bruttonasjonalprodukt (BNP), sysselsettingsrater og forbruksutgifter dominerer diskursen. Men i dette havet av tall og prosenter, mangler vi et avgjørende spørsmål - 'Hva' bruker vi på? I vår søken etter økonomisk vekst flytter vi fokus fra kvantitet til kvalitet, fra volumet av utgifter til retning og effekt.

Denne ideen handler ikke bare om å telle dollar, men å få disse dollarene til å telle. Det handler om å investere i tiltak som øker økonomisk kapasitet og effektivitet, som infrastruktur, utdanning og innovasjon. Det handler om å gjenkjenne og adressere tilstedeværelsen av "BS-jobber" som gir lite til vår økonomiske motstandskraft, eller til livsgleden vår. Det handler om å bygge en økonomi som ikke bare er større, men bedre – mer robust, bærekraftig og bedre forberedt for fremtiden.

Forstå det nåværende økonomiske perspektivet

I kjernen styres mainstream økonomisk tanke av prinsippet om at "mer er bedre." Denne troen antyder at selve volumet av økonomisk aktivitet hovedsakelig måler den økonomiske helsen til en nasjon. Enten det er økte forbruksutgifter, mer betydelige investeringer eller utvidede offentlige utgifter, er antagelsen at disse faktorene uunngåelig vil føre til økonomisk vekst. Fokuset er på å øke disse tallene, der jo mer penger som sirkulerer, jo sunnere oppfattes økonomien å være.

Likevel er implikasjonene av denne tilnærmingen mer dyptgripende enn bare å lede økonomisk tankegang. De har stor innflytelse på politikkutforming. Når det sentrale premisset er å stimulere til forbruk, er politiske tiltak naturlig tilpasset for å stimulere forbruk. Vi ser dette i å redusere rentene for å oppmuntre til lån, tilby skattelettelser for å stimulere til bedriftsinvesteringer, eller implementere stimuleringspakker for å øke forbrukernes forbruk. På overflaten ser disse handlingene ut til å holde det økonomiske maskineriet i gang, og stimulerer en syklus av utgifter som driver nasjonen mot vekst.

Mens mainstream økonomi feirer et løft i forbruksutgifter eller investeringer, overser den ofte hvor disse midlene er rettet. Denne tilnærmingen reiser imidlertid også kritiske og etiske spørsmål om arten av våre økonomiske aktiviteter. Kjøper vi flere varer og tjenester som vil bli konsumert og glemt, eller investerer vi i eiendeler som vil gi verdi i årevis? Skaper vi jobber som bare ser bra ut på papiret, eller fremmer vi roller som øker produktiviteten og motstandskraften vår som økonomi? Dessverre overskygger ofte disse spørsmålene å forfølge mer betydelige tall og kappløpet mot høyere BNP-tall.


innerself abonnere grafikk


Problemet med mainstream-tilnærmingen

Begrepet "BS-jobber" ble laget av antropolog David Graeber for å betegne jobber som selv de som gjør dem mener er meningsløse. Dette er ikke jobber som produserer varer eller gir viktige tjenester; i stedet involverer de byråkratiske eller administrative oppgaver som skaper en illusjon av produktivitet. De er roller som kan elimineres uten å påvirke organisasjonen eller den bredere økonomien vesentlig.

Ta for eksempel lagene med mellomledere i enkelte selskaper, der rollen ofte dreier seg om å generere rapporter, delta på møter eller veilede personer hvis jobb er like uproduktiv. Det blir en syklus der produktiviteten ikke måles ut fra konkrete resultater, men etter mengden papir som stokkes, e-poster sendt og møter som er deltatt. På samme måte bør du vurdere legionene av konsulenter som er ansatt for å finne effektivitetsgevinster eller utvikle strategier når forslagene deres ofte blir ignorert eller deres arbeid bare legger til et nytt lag av kompleksitet til et allerede overbelastet system.

Et annet eksempel ligger innen finansielle tjenester. Mange jobber er dedikert til å skape og handle komplekse finansielle instrumenter, som kan øke finansindustriens fortjeneste, men som i liten grad øker den samlede økonomiske kapasiteten eller produktiviteten. Disse rollene bidrar til finansiellisering, en prosess der finanssektoren blir stadig mer dominerende i økonomien, ofte på bekostning av de reelle produktive sektorene.

Tenk på samme måte på jobber innen telemarketing eller roller knyttet til aggressive salgsstrategier. Disse jobbene prioriterer ofte profitt fremfor kundenytte, noe som fører til et fokus på å selge så mye som mulig i stedet for å øke kundeverdien eller sosial velvære. I det bredere bildet øker ikke dette den samlede økonomiske effektiviteten, men flytter penger rundt uten å skape reell verdi.

Selv om disse rollene kan bidra til BNP-tall og sysselsettingsrater, driver de ikke nødvendigvis frem meningsfull økonomisk vekst eller forbedrer vår økonomiske kapasitet. Vi strømmer rett og slett penger inn i et system uten å stille spørsmål ved hva det oppnår - og det er her et grunnleggende skifte i vårt økonomiske perspektiv er virkelig og presserende nødvendig.

Et nødvendig skifte i økonomisk analyse

Det er en ny tanke innen økonomi som antyder at vi må revurdere vår tilnærming. Dette perspektivet forkjemper ideen om at det ikke bare handler om "hvor mye" vi bruker, men kritisk "hva" vi bruker på. Vekten her er på hensikten og virkningen av utgifter i stedet for bare volumet. Det oppfordrer oss til å se forbi dollarbeløpet og ta hensyn til hvor den dollaren går og hva den gjør for økonomien vår. Mater det inn i et system med overflødige arbeidsplasser og sløsende forbruk, eller forbedrer det vår langsiktige økonomiske kapasitet?

Se for deg et scenario der dollarene våre ble rettet mot områder som aktivt utvider vår økonomiske kapasitet og forbedrer effektiviteten. Vurder for eksempel investeringer i infrastruktur. Å bygge bedre veier, forbedre offentlig transport eller forbedre digital tilkobling skaper ikke bare arbeidsplasser på kort sikt; det øker vår produktivitet og effektivitet i det lange løp. På samme måte utstyrer investering i utdanning arbeidsstyrken vår med ferdigheter som trengs for fremtidige næringer, og sikrer at økonomien vår forblir konkurransedyktig. Midler rettet mot forskning og utvikling kan føre til innovasjoner som åpner opp nye markeder og muligheter, og legger grunnlaget for robust, vedvarende økonomisk vekst.

Tanken her er enkel og logisk: Hvis vi strategisk kanaliserer ressursene våre mot områder som forbedrer våre økonomiske evner, legger vi grunnlaget for en robust og effektiv økonomi. Det er som å plante et frø og pleie et tre som bærer frukt år etter år, i stedet for å kjøpe frukt fra markedet hver dag. Derfor krever dette skiftet i økonomisk analyse for oss å tenke langsiktig, strategisk utnytte våre utgifter i dag for å sikre en velstående og bærekraftig finansiell fremtid.

Virkningen på økonomisk kapasitet

Det er viktig å klargjøre hva vi mener med "økonomisk kapasitet." Det refererer til økonomiens potensial til å produsere varer og tjenester. Jo høyere økonomisk kapasitet, desto mer kan vi bruke ressursene våre – arbeidskraft, kapital, teknologi og mer. Men dette er ikke et statisk tall. Ulike faktorer, inkludert tilstanden til infrastrukturen vår, kompetansen til arbeidsstyrken vår og omfanget av vår teknologiske innovasjon, påvirker den.

Tenk for eksempel på infrastruktur. Varer og tjenester kan produseres og leveres mer effektivt med godt vedlikeholdte veier, effektiv kollektivtransport, pålitelig energiforsyning og robuste digitale nettverk. Bedrifter fungerer jevnere, arbeidere pendler mer effektivt og informasjon flyter raskere. På samme måte er en dyktig arbeidsstyrke avgjørende for å opprettholde og forbedre vår produksjonskapasitet. Når de er godt utdannet og trent, kan arbeidere tilpasse seg endrede økonomiske behov og bidra til høyverdisektorer som teknologi og ingeniørfag. Teknologisk innovasjon kan låse opp nye måter å produsere varer og tjenester på, åpne opp nye markeder og gjøre oss i stand til å gjøre mer med mindre.

La oss nå se for oss å omdirigere utgiftene våre mot disse kapasitetsforbedrende sektorene. I stedet for å stimulere til kortsiktig forbruk, hva om pengene våre ble investert i å forbedre infrastrukturen vår, oppgradere arbeidsstyrken og fremme innovasjon? Dette skiftet vil ikke bare øke vår kapasitet på kort sikt, men øke vår evne til å produsere mer effektivt på lang sikt. Det handler om å snu hjulene smartere, ikke bare hardere. Det er hjertet av økonomisk effektivitet – maksimering av produksjonen med mindre innsats. Og i den store ordningen vil dette føre til bærekraftig, langsiktig økonomisk velstand.

Kvalitet vs. kvantitet i utgifter

Tyskland er et godt eksempel på strategiske økonomiske utgifter. Landet er kjent for sin høykvalitetsinfrastruktur, og har konsekvent investert i transport, energi og digitale nettverk. Dessuten er det doble systemet med Tysklands enestående yrkesutdanningssystem dypt integrert i deres arbeidsmarked, og sikrer en jevn strøm av dyktige arbeidere for deres bransjer. Dette fokuset på infrastruktur og yrkesopplæring har ført til en solid industriell base og en dyktig arbeidsstyrke. Som et resultat er den tyske økonomien ofte kjent for sin motstandskraft og effektivitet, og tåler globale økonomiske sjokk bedre enn mange av sine kolleger.

Japan gir også verdifull innsikt. Mens Japan har begrensede naturressurser, har Japan blitt et økonomisk kraftsenter, delvis takket være betydelige investeringer i sektorer som teknologi, produksjon og utdanning. I likhet med Tyskland har Japan en tradisjon for å fokusere på kvalitetsinfrastruktur og utvikling av menneskelig kapital. Strategien understreker viktigheten av å øke økonomisk kapasitet og produktivitet gjennom kvalitetsutgifter i stedet for bare å øke volumet av utgiftene.

Tvert imot, tenk på tilfellet med Spania og boligboblen på begynnelsen av 2000-tallet. Mye utgifter ble brukt på eiendomsutvikling, noe som resulterte i en byggeboom. Men da boblen sprakk, etterlot den en bølge av økonomisk volatilitet, tap av arbeidsplasser og spøkelsesbyer med usolgte boliger. Dette er en sterk påminnelse om de potensielle fallgruvene ved et økonomisk fokus sentrert hovedsakelig på å øke forbruk og investeringer uten nok hensyn til langsiktig produktivitet og kapasitet.

Med sine beryktede "spøkelsesbyer" presenterer Kina en annen advarende historie. I løpet av de siste tiårene har massive infrastruktur- og eiendomsprosjekter drevet mye av Kinas økonomiske vekst. Mens noen av disse prosjektene har bidratt til økonomisk utvikling, har andre - ofte kalt "hvite elefanter" - resultert i underbrukte eller helt tomme byer. Dette antyder at selv store investeringer kan føre til ineffektivitet og økonomisk sløsing uten et strategisk fokus på forbrukskvalitet.

Til slutt, la oss se på Hellas, som opplevde en alvorlig økonomisk krise som startet i 2009. En av faktorene som bidro til problemet var overdreven offentlige utgifter, inkludert på store prosjekter som OL i Athen i 2004, som senere ble til underbrukte fasiliteter. Videre var Hellas' offentlige sektor preget av ineffektivitet og et oppblåst byråkrati - et klassisk tilfelle av "BS-jobber." Som et resultat, til tross for høye utgiftsnivåer, sto Hellas overfor betydelige økonomiske utfordringer, og understreket viktigheten av utgifter til produktivitetsfremmende kapasitetsbyggende områder.

Disse sakene understreker det sentrale argumentet: det handler ikke bare om «hvor mye», men «hva». Strategiske kvalitetsutgifter kan føre til mer robuste og mer effektive økonomier. Derimot kan et eksklusivt fokus på å øke utgiftene uten å vurdere retningen og virkningen resultere i økonomisk volatilitet og sløsing.

Hvor USA kommer til kort

USA er kanskje det rikeste landet foreløpig, men mye av dets innsats har gått opp i røyk eller ned i det velkjente rottehullet. Hvem kan glemme de siste 20 årene, hvor billioner av dollar ble kastet bort i Irak og Afghanistan, og verken irakerne, afghanerne eller amerikanerne har det bedre? Og hva med trillionene i skattekutt til de rikeste som stakk av til internasjonale skatteparadiser eller forbannet pengene sine på grovt dyre kunstverk, boliger, jetfly, mammutbåter og andre leketøy? Hele tiden lar de nederste 50% kjempe for deres lovede amerikanske drøm.

Her er hva pengene skal brukes på:

  1. Infrastruktur: American Society of Civil Engineers ga amerikansk infrastruktur en C-karakter i deres 2021-rapport. Til tross for å bruke betydelige summer på infrastruktur, faller fokus ofte på å bygge nye prosjekter fremfor å vedlikeholde og oppgradere eksisterende strukturer for langsiktig effektivitet.

  2. Helsevesen: USA bruker betydelig mer per person på helsetjenester enn noe annet land, men helseutfall som forventet levealder og forekomst av kroniske sykdommer er ikke proporsjonalt bedre. Dette tyder på at utgiftene ikke oversettes effektivt til kvalitetshelsetjenester for alle.

  3. Utdannelse: Til tross for å være blant de som bruker mest på utdanning per student, faller USA ofte bak andre utviklede land når det gjelder matematikk, lesing og naturfag. Det brukes mer penger på systemet, men resultatene gjenspeiler ikke tilsvarende kvalitet.

  4. Forsvar: Det amerikanske militærbudsjettet er det største i verden, og prioriterer ofte kvantitet angående maskinvare, våpen og verdensomspennende militærbaser. Kritikere hevder at en mer kvalitetsfokusert tilnærming kan inkludere bedre støtte til militært personell og veteraner og mer strategiske investeringer i diplomati, konfliktforebygging og konfliktløsning.

  5. Ineffektive regjeringsprogrammer: Det er flere eksempler på statlige programmer, både på føderalt og statlig nivå, der det brukes store mengder penger, men avkastningen ikke står i forhold til investeringen. Eksempler inkluderer sløsing med store anskaffelseskontrakter, dårlig planlagte IT-prosjekter og annen byråkratisk ineffektivitet. 

  6. Fengselssystemet: USA har den høyeste fengslingsraten i verden og bruker et betydelig beløp på å opprettholde dette systemet. Høye tilbakefallstall indikerer imidlertid at utgifter ikke effektivt bidrar til rehabilitering og samfunnsmessig reintegrering, noe som vil være en mer kvalitativ ressursbruk.

  7. Landbrukstilskudd: USA bruker milliarder årlig på landbrukssubsidier, hvorav mye går til store landbruksbedrifter i stedet for småbønder. Disse subsidiene oppmuntrer ofte til overproduksjon av visse avlinger som mais, hvete og soya i stedet for en mer mangfoldig, bærekraftig og ernæringsmessig variert landbruksproduksjon. Disse subsidiene er ikke bare unødvendige, men overforbruket av disse matvarene ender opp med å øke helsekostnadene våre.

  8. Subsidier til fossilt brensel: Til tross for det økende behovet for overgang til ren energi, bruker USA milliarder årlig på å subsidiere fossilbrenselindustrien. Dette opprettholder avhengigheten av ikke-bærekraftige forurensningsskapende energikilder i stedet for å investere kvalitativt i fornybar og ren energiinfrastruktur.

  9. Eiendomsmarkedet: Den amerikanske regjeringen gir betydelige skattefordeler og subsidier til boligmarkedet. Likevel stimulerer disse retningslinjene ofte dyre, større boliger, og bidrar til byspredning og ineffektiv bruk av ressurser i stedet for mer bærekraftige, rimelige boligalternativer.

  10. Motorveiavhengig transport: USA prioriterte ofte å bygge og vedlikeholde motorveier, og fremme en bilavhengig kultur. Til tross for de betydelige kostnadene, har denne tilnærmingen ofte oversett mer bærekraftige, effektive og høykvalitets kollektivtransportalternativer. Dette resulterer i problemer som overbelastning, miljøskader og ekskludering av de som ikke har råd til personlige kjøretøy.

Veisperringene for endring

Gitt det overbevisende argumentet for et skifte i økonomisk fokus, kan man spørre seg hvorfor denne transformasjonen ikke har slått rot ennå. Årsakene er mange, hver like kompleks som problemet. En av de mest fremtredende årsakene er den relative enkle å måle "hvor mye" over "hva". Mengden er håndgripelig; det er lettere å kvantifisere antall produserte varer, salgsvolumet eller antall opprettede jobber. Det er enkelt å beregne BNP eller spore sysselsettingsrater. Politikere og økonomer kan enkelt pakke disse tallene inn i en rapport og presentere dem som indikatorer på økonomisk helse.

Kvalitet er derimot et mer unnvikende konsept. Måling av kvalitet innebærer å håndtere usikkerhet og kompleksitet, noe som gjør det mer utfordrende for de som er vant til nøyaktige tall og umiddelbare resultater. Hvordan vurderer man verdien av en investering i infrastruktur kontra et utgiftsløft i forbruk? Hvordan veier vi potensialet for å finansiere utdanning mot en kortsiktig sysselsettingsdrift? Disse vurderingene krever en mer nyansert forståelse og involverer vurderinger om potensielle, fremtidige utfall og samfunnsmessige konsekvenser.

En annen kritisk veisperring ligger i tregheten til etablerte interesser og systemer som drar nytte av status quo. Bedrifter bygget på forbruksdrevne modeller, bransjer som dreier seg om "BS-jobber" eller politiske agendaer knyttet til umiddelbare økonomiske tall kan motstå endringer som truer deres primære interesser. Tenk for eksempel på bransjer som er sterkt avhengige av forbruksmønstre, som fast fashion. Å skifte fokus mot mer bærekraftige, kvalitetsorienterte utgifter kan forstyrre forretningsmodellene deres. Tilsvarende kan sektorer fulle av "BS-jobber" motstå forsøk på å strømlinjeforme prosesser og eliminere ineffektivitet.

Forandring er, som vi vet, sjelden lett. Skiftet fra kvantitet til kvalitet i økonomisk fokus innebærer å omfavne kompleksitet og usikkerhet, konfrontere forankrede interesser, og kanskje til og med radikalt redesigne våre finansielle systemer. Men som det sies, "de beste løsningene er sjelden de enkleste." For å skape en robust, effektiv og bærekraftig økonomi, må vi samle mot til å stille spørsmål ved status quo, navigere i kompleksiteten og ta utfordringen. Helsen og bærekraften til økonomien vår - og faktisk fremtiden vår - avhenger av den.

Trinn mot implementering av det foreslåtte skiftet

Selv om utfordringene kan være skremmende, er oppgaven langt fra umulig. Det er konkrete skritt vi kan ta for å fremme dette perspektivskiftet og få til et kvalitetsfokusert økonomisk system. Det første steget ligger i politikken. Regjeringer spiller en sentral rolle i å forme det økonomiske landskapet, og de kan lede an ved å vedta politikk som oppmuntrer til strategiske investeringer. For eksempel kan de prioritere finansiering av infrastrukturprosjekter, ikke bare for å reparere broer og veier, men for å fremtidssikre våre samfunn med digital infrastruktur, rene energisystemer og effektiv kollektivtransport. På samme måte kan de investere i utdanning, spesielt på områder som er kritiske for fremtiden, som teknologi, vitenskap og miljømessig bærekraft.

Bedrifter bør motiveres til å fokusere på langsiktig produktivitet og bærekraft fremfor kortsiktige gevinster. En måte å oppnå dette på er gjennom skatteinsentiver for forskning og utvikling eller subsidier til næringer som bidrar til bærekraftig økonomisk kapasitet. For eksempel kan et selskap som investerer i automatiseringsteknologi som kan forbedre sin effektivitet og konkurranseevne være kvalifisert for skattelettelser. På samme måte kan et firma som tilbyr opplæringsprogrammer for å oppkvalificere sine arbeidere, utstyre dem med ferdigheter som er nødvendige for fremtidige industrier, motta subsidier. Disse insentivene vil oppmuntre bedrifter til å se på utgifter som en investering i deres fremtidige produktivitet snarere enn en kostnad som skal minimeres på kort sikt.

En siste tanke

Kvalitetsutgifter handler ikke bare om å investere i store billetter som infrastruktur og utdanning. Det handler også om å investere i menneskene som utgjør økonomien vår. Dette inkluderer å gi tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, rimelige boliger og et trygt og støttende miljø. Å investere i menneskene og planeten kan skape en økonomi som fungerer for alle, ikke bare de få rike. Og ved å investere i økonomien vår i dag, kan vi bygge en sterkere og mer velstående fremtid for oss selv og barna våre.

Skiftet fra kvantitet til kvalitet i økonomisk fokus er nødvendig. Det vil kreve at vi tenker annerledes, utfordrer etablerte normer og omfavner kompleksiteten i finansielle systemer. Men med strategiske politiske tiltak, næringsinsentiver og offentlig utdanning tror jeg vi kan få dette skiftet til å skje.

Til slutt vil skiftet mot kvalitetsfokusert økonomisk analyse kreve en samlet innsats fra økonomer, beslutningstakere, tankeledere og lærere. De må gå inn for dette nye perspektivet, og understreke behovet for en langsiktig visjon fremfor kortsiktige statistiske gevinster. Økonomer kan utføre forskning som fremhever de langsiktige fordelene ved kvalitetsutgifter, og beslutningstakere kan vedta lovgivning for å fremme det. Tankeledere kan bruke plattformene sine til å generere diskusjon og skifte opinion, mens lærere kan integrere dette perspektivet i læreplanene sine, og forme morgendagens økonomiske tankeledere.

om forfatteren

JenningsRobert Jennings er medutgiver av InnerSelf.com sammen med sin kone Marie T Russell. Han gikk på University of Florida, Southern Technical Institute og University of Central Florida med studier i eiendom, byutvikling, finans, arkitektonisk ingeniørfag og grunnskoleutdanning. Han var medlem av US Marine Corps og US Army etter å ha kommandert et feltartilleribatteri i Tyskland. Han jobbet med eiendomsfinansiering, konstruksjon og utvikling i 25 år før han startet InnerSelf.com i 1996.

InnerSelf er dedikert til å dele informasjon som lar folk ta utdannede og innsiktsfulle valg i deres personlige liv, til beste for allmennheten og for planetens velvære. InnerSelf Magazine er inne i sine 30+ år med utgivelse enten på trykk (1984-1995) eller online som InnerSelf.com. Vennligst støtte vårt arbeid.

 Creative Commons 4.0

Denne artikkelen er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Del på samme 4.0-lisens. Egenskap forfatteren Robert Jennings, InnerSelf.com. Link tilbake til artikkelen Denne artikkelen opprinnelig dukket opp på InnerSelf.com

Anbefalte bøker:

Kapital i det tjueførste århundre
av Thomas Piketty. (Oversatt av Arthur Goldhammer)

Kapital i det tjueførste århundre Hardcover av Thomas Piketty.In Kapital i det tjueførste århundre, Thomas Piketty analyserer en unik samling av data fra tjue land, som går helt tilbake til det attende århundre, for å avdekke viktige økonomiske og sosiale mønstre. Men økonomiske trender er ikke Guds handlinger. Politisk handling har hindret farlige ulikheter i fortiden, sier Thomas Piketty, og kan gjøre det igjen. Et arbeid med ekstraordinær ambisjon, originalitet og strenghet, Kapital i det tjueførste århundre omdanner vår forståelse av økonomisk historie og konfronterer oss med nyskapende leksjoner for i dag. Hans funn vil forvandle debatt og sette dagsorden for neste generasjons tanker om rikdom og ulikhet.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.


Naturens formue: Hvordan bedrifter og samfunn trives ved å investere i naturen
av Mark R. Tercek og Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: Hvordan bedrifter og samfunn trives ved å investere i naturen av Mark R. Tercek og Jonathan S. Adams.Hva er natur verdt? Svaret på dette spørsmålet - som tradisjonelt er innrammet i miljømessige termer - er å revolusjonere måten vi gjør forretninger på. I Naturens formueMark Tercek, konsernsjef for Nature Conservancy og tidligere investeringsbanker, og vitenskapsforfatter Jonathan Adams hevder at naturen ikke bare er grunnlaget for menneskers velvære, men også den smarteste kommersielle investeringen som enhver bedrift eller regjering kan gjøre. Skogen, floodplains og oyster rev som ofte settes bare som råvarer eller som hindringer for å bli ryddet i fremdriftens navn, er faktisk like viktige for vår fremtidige velstand som teknologi eller lov eller forretningsinnovasjon. Naturens formue tilbyr en viktig guide til verdens økonomiske og miljømessige velvære.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.


Beyond Outrage: Hva har gått galt med økonomien vår og vårt demokrati, og hvordan vi løser det -- av Robert B. Reich

Utover opprørI denne tidlige boka hevder Robert B. Reich at det ikke skjer noe bra i Washington, med mindre borgere er energized og organisert for å sikre at Washington fungerer i det offentlige gode. Det første trinnet er å se det store bildet. Beyond Outrage forbinder prikkene og viser hvorfor den økende andelen av inntekt og formue som går til toppen har hobbled jobber og vekst for alle andre, undergraver vårt demokrati; fikk amerikanerne til å bli stadig kynisk om det offentlige liv; og vendte mange amerikanere mot hverandre. Han forklarer også hvorfor forslagene til "regressive right" er døde feil og gir en tydelig veikart av hva som må gjøres i stedet. Her er en handlingsplan for alle som bryr seg om USAs fremtid.

Klikk her for mer info eller å bestille denne boken på Amazon.


Dette endrer alt: Ta vare på Wall Street og 99% -bevegelsen
av Sarah van Gelder og ansatte på JA! Magasin.

Dette endrer alt: Opptar Wall Street og 99% Bevegelsen av Sarah van Gelder og ansatte i YES! Magasin.Dette endrer alt viser hvordan Occupy-bevegelsen skifter måten folk ser på seg selv og verden, hvilken type samfunn de tror er mulig, og deres eget engasjement i å skape et samfunn som jobber for 99% i stedet for bare 1%. Forsøk på å pigeonhole denne desentraliserte, raskt utviklende bevegelsen har ført til forvirring og misforståelse. I dette volumet redigerer JA! Magasin samle stemmer fra innsiden og utsiden av protestene for å formidle problemene, mulighetene og personlighetene som er forbundet med opptatt Wall Street-bevegelsen. Denne boken inneholder bidrag fra Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader og andre, samt Occupy aktivister som var der fra begynnelsen.

Klikk her for mer info og / eller å bestille denne boken på Amazon.